Huishoudelijke hulp

BiOns is een innovatieve thuiszorgorganisatie, opgericht door mensen met veel ervaring in de zorg.
Op zorg moet je elke dag kunnen rekenen. Daarom vindt BiOns de continuïteit in de zorgverlening erg belangrijk.
Indien mogelijk, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk verricht door dezelfde medewerkers.
BiOns werkt samen met diverse gemeenten om gezamenlijk ervoor te zorgen dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en daarbij de juiste ondersteuning ontvangen.


Wanneer u ouder wordt, een ziekte of een beperking heeft kan het zijn dat u hulpbehoevend bent en graag gebruik wil maken van huishoudelijke hulp. Via uw gemeente kunt u huishoudelijke zorg aanvragen zorg die u toegekend krijgt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of het zorgkantoor. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor deze voorziening. Komt u niet in aanmerking voor een indicatie vanuit uw gemeente of het zorgkantoor, dan kunt u ook bij BiOns uw zorg particulier inkopen.

Onze werkwijze

Bij BiOns werken wij in zelfsturende teams. Samen zorgen onze medewerkers ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. U kent de vaste vervangers in het team van uw thuishulp, een vertrouwd gezicht is immers erg prettig. Kan uw vaste hulp een keertje niet komen, dan regelt zij binnen haar team welke medewerker de zorg bij u komt verlenen.

 Opstarten van de zorg
Zodra BiOns de beschikking heeft ontvangen vanuit de gemeente of zorgkantoor, zal er contact met u opgenomen worden. Tijdens dit contact zal met u afgestemd worden per wanneer de zorg opgestart kan worden.

 *Zorgmap
Tijdens deze eerste afspraak maakt u kennis met uw medewerker en zal hij of zij met u doornemen waar u behoefte aan heeft en een aantal formulieren met u invullen. Deze formulieren komen hieronder aan de orde, zodat u weet wat u kunt verwachten. In veel gevallen wordt er vervolgens direct gestart met de zorgverlening.

 *Zorgovereenkomst
BiOns wenst met u de ondersteuning vast te leggen in een zorgovereenkomst. Deze wordt in tweevoud ingevuld. Het is de bedoeling dat u beide formulieren ondertekent. Hiervan gaat één exemplaar naar BiOns waarna dit formulier wordt opgeslagen in uw dossier. Het tweede exemplaar blijft in de zorgmap bij u thuis.

 *HO plan
Tijdens de eerste afspraak wordt met u afgesproken wat er wanneer in uw huis zal worden uitgevoerd en wat er nodig is om dit uit te kunnen voeren. Dit gebeurt aan de hand van het kennismakingsgesprek dan wel van de indicatie die u heeft ontvangen van de gemeente. De afspraken die worden besproken worden vastgelegd in het “HO plan”. Hiervan gaat één exemplaar naar BiOns welke wordt opgeslagen in uw dossier. Het tweede exemplaar blijft in uw zorgmap, zodat alle afspraken duidelijk genoteerd staan.

 *Arbo Checklist
BiOns stelt conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) eisen aan de omstandigheden waaronder haar medewerkers werken. Deze betreffen veiligheid, lichamelijke belasting, werkmateriaal, temperatuur en milieuaspecten. Deze worden met u doorgenomen aan de hand van een “Arbo Checklist“. Dit exemplaar gaat naar BiOns welke wordt opgeslagen in uw dossier. Wenst u hier een kopie van voor in uw map geef dit dan aan op het formulier.

 *Aantekeningenformulier
In de zorgmap zit ook een “Aantekeningenformulier”. Dit formulier wordt gebruikt om bijzondere omstandigheden, situaties en handelingen uit te wisselen met u, uw familie, mantelzorgers en overige hulpverleners. Een ieder mag hier aantekeningen op maken.

 *Aftekenlijst urenregistratie
Voor uw ondersteuning moet u betalen via een eigen bijdrage van het CAK. Bij particuliere ondersteuning verloopt de betaling via de organisatie. Om er zeker van te zijn dat de hulp ook op de met u afgesproken dagen en tijden u ondersteuning heeft geboden vragen we u samen met de hulp de aftekenlijst urenregistratie in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier blijft in uw zorgmap. Op deze wijze kan er altijd nagekeken worden wanneer u de ondersteuning heeft ontvangen.   

 Mocht u geen recht hebben op ondersteuning vanuit de WMO, PGB of het zorgkantoor, vraag naar de particuliere zorg. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op het telefoonnummer 0522-700262.