Ondersteunende Begeleiding

Ondersteunende Begeleiding

BiOns biedt begeleiding aan (jong-)volwassenen. Onze doelgroep kent meestal meerdere problemen op diverse domeinen en kan derhalve omschreven worden van licht tot complex.
Ook bieden wij begeleiding aan ouderen die naast huishoudelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben.

Problematiek
Onze cliënten zijn vanwege uiteenlopende omstandigheden onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Er is doorgaans sprake van onvoldoende structuur en voorspelbaarheid in de dag, feitelijk een ontbrekende daginvulling, en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of gewetensontwikkeling. In het geval van ouderen is er soms sprake van eenzaamheid, het niet (meer) in staat zijn om structuur en regelmaat aan te brengen of beginnende dementie.
Tevens zijn er regelmatig financiële problemen, hetgeen stress en onrust veroorzaakt.

Visie BiOns
BiOns biedt zorg vanuit een laagdrempelige benadering. Onze kernwaarden respect, verbondenheid, geborgenheid en gelijkwaardigheid lopen als een rode draad door onze organisatie en zijn verweven in hoe wij met onze cliënten omgaan. Wij investeren nadrukkelijk in het cliëntcontact, zodat er een basis gelegd is voor een goede samenwerking met de cliënt. In het persoonlijk plan worden de individuele ontwikkelingsdoelen beschreven, deze worden periodiek multi-disciplinair geëvalueerd, altijd in het bijzijn van de cliënt. Onze kracht is de betrokkenheid bij de cliënt, het doorzettingsvermogen, hands-on en het creatief zijn in het zoeken naar oplossingen.

Wat hebben wij te bieden
Wij bieden ondersteunende begeleiding aan (jong)-volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg (zowel Zorg in Natura als PGB). U wordt dan begeleid door één van onze ambulant begeleiders. De begeleiding die u nodig heeft wordt met een ieder persoonlijk afgestemd nadat er een beschikking vanuit de gemeente is en beschreven in een persoonlijk plan. De ambulant begeleider komt bij u thuis en helpt met tal van zaken. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het leren omgaan met geld, het begeleiden naar werk, hulp bij het invullen van formulieren, het zelfstandig leren wonen of het onderhouden van contacten. Ook bieden wij opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding.

Bewindvoering en curatelestelling
Cliënten van BiOns hebben vaak moeite hun eigen financiën te ordenen of missen door hun verstandelijke beperking het in- en overzicht om hun eigen financiën te kunnen beheren. Hierdoor kunnen schulden ontstaan. BiOns heeft diverse goede contacten met bewindvoerders en curatoren die alle financiële zaken van onze cliënten onafhankelijk regelen.

Wachttijden
Op dit moment is er geen wachttijd met betrekking tot begeleiding. In de praktijk betekent dit dat wanneer er een beschikking is vanuit de gemeente of een indicatie vanuit het zorgkantoor, wij de zorg binnen één week kunnen opstarten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 085-8500163

Werkgebieden:

 

 

En tevens werken wij samen met:

- Zorgkantoor Menzis in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
- Reïntegratiebedrijven
- UWV
- Particulieren welke ondersteuning nodig hebben in de begeleiding van bijvoorbeeld hun zoon of dochter.