BiOns is een innoverende zorgaanbieder op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning en Ambulante Begeleiding binnen de WMO, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg. 

In de Huishoudelijke Ondersteuning onderscheidt BiOns zich, omdat wij werken met zelfsturende teams. Dit brengt een grote betrokkenheid van onze medewerkers met zich mee, met vaste vervangers in geval van ziekte of vakantie.

BiOns begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen of enige vorm van verslaving. BiOns realiseert goede zorg door dit laagdrempelig, maar kwalitatief hoogwaardig en professioneel aan te bieden.

 

Cliëntenraad

"Cliënt geeft raad"

BiOns vindt het heel belangrijk dat u als cliënt inspraak heeft. Daarom heeft BiOns een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten binnen de organisatie en bevordert op die manier het functioneren van BiOns. De cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven aan BiOns. Op deze manier kijkt BiOns waar de kwaliteit nog meer verbetert kan worden.

Hoe werkt het in de praktijk?

De cliëntenraad:
-  Overlegt ongeveer 4 x per jaar
-  Heeft een onafhankelijke voorzitter
-  Krijgt secretariële ondersteuning
-  Overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur
-  Vergadert op een centrale locatie
-  Bestuur bestaat uit: ouders, cliënten, of betrokkenen van BiOns


Interesse?

Wilt u de cliëntenraad steunen? Dat kan! U kunt dan bijvoorbeeld lid worden van de cliëntenraad. Maar u kunt ook uw punten die u opvallen, zowel positief als negatief, aan ons doorgeven. Ook horen we graag uw ideeën voor verbeteringen.
Zowel uw aanmelding, ideeën voor verbetering of punten die u opvallen, kunt u mailen naar de cliëntenraad; clientenraad@bions.nl
LET OP! Een cliëntenraad is niet bedoelt om uw klacht te uiten! Hiervoor willen wij u verwijzen naar ons klachtenreglement in uw zorgdossier.


                           Groeien doen we samen.


Vertrouwenspersoon

Binnen BiOns is er een vertrouwenspersoon aanwezig.  Wil je graag in gesprek over bepaalde onderwerpen bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke/privé omstandigheden. En wil je dit kwijt aan een betrouwbaar en onafhankelijk persoon. Je kunt met alle soorten problemen en vragen bij onze vertrouwenspersoon terecht. BiOns zal iedere melding serieus behandelen en kan ervoor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zou worden.

Mocht je contact op willen nemen met onze vertrouwenspersoon, dan kan je ons zowel telefonisch als per mail bereiken.

Adres:

Watermolen 92
Telefoon: 085-8500163
Email: info@bions.nl

 

Klachtenfunctionaris

BiOns heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met deze functionaris kunt u in gesprek gaan wanneer u bijvoorbeeld een klacht heeft waar u met uw medewerker/begeleider of zijn of haar leidinggevende niet goed uitkomt, of waarbij u zich onvoldoende gehoord voelt. De functionaris zal proberen te bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. De klacht kan uiteenlopende zaken betreffen en zal iedere klachtenmelding serieus behandelen en kan er voor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk, maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zal worden. Indien het niet lukt om tot een goede oplossing te komen, wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil waarbij BiOns is aangesloten.

U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken via het mailadres: info@bions.nl

 

Duurzaamheid

BiOns wil continu kijken naar wat binnen de mogelijkheden ligt om zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen. Volgens de visie van BiOns op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid neemt een bedrijf verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Hierbij maakt een bedrijf bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen people, planet en profit.

Binnen de team- en werkoverleggen komt dit duurzaamheid regelmatig terug op de agenda. BiOns wil haar medewerkers hier binnen de teams met elkaar van gedachten laten wisselen om dit op deze pragmatische wijze binnen de huishoudens van cliënten vorm aan te geven. Afspraak met medewerkers is gebruik te maken van middelen die zo min mogelijk belastend zijn voor milieu en omgeving. Wij werken echter bij cliënten thuis met veelal middelen van cliënten. Daar waar onze medewerkers invloed kunnen uitoefenen op het gebruik van de middelen zullen ze dat doen. Ook het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd ten opzichte van de auto. BiOns werkt met zelfsturende teams waarbij de planning binnen de teams zelf plaatsvindt. Medewerker hebben direct invloed, en baat, op de meest efficiënte planning van hun eigen werkzaamheden waarbij reisafstanden worden beperkt.

Daarnaast werkt BiOns zoveel mogelijk digitaal in uitwisseling van gegevens van en naar haar medewerkers. Naar cliënten toe gaat dit ook steeds verder, echter is dit gezien de doelgroep wel lastiger om vorm te geven. Doelstelling is dat wat digitaal kan, ook daadwerkelijk digitaal uit te wisselen. Op kantoor zijn reeds langere tijd al bezuinigingen doorgevoerd zoals ledverlichting, afvalscheiding, inkoopbeleid met aandacht voor duurzaamheid. Hier blijven we continu bekijken welke mogelijkheden in ons vermogen ligt om verder te verduurzamen.  

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen of organiseren van zorg? Het vinden van passende zorg kan ingewikkeld zijn en een cliëntondersteuner is er om je hierbij te helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. Er zijn verschillende manieren om cliëntondersteuning te krijgen.
Via het zorgkantoor
Als je een Wlz-indicatie hebt, kun je terecht bij een cliëntondersteuner via het zorgkantoor. Het zorgkantoor levert zelf ondersteuning en heeft afspraken met organisaties voor cliëntondersteuning.
Kijk op de website van het zorgkantoor. https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning 
Via de gemeente
Heb je hulp en advies nodig op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, dan kun je terecht bij een cliëntondersteuner via de gemeente. De gemeente kan je in contact met cliëntondersteuning brengen.