Hervorming van de Jeugdwet

Het kabinet heeft de langdurige zorg hervormd. Dit is ingegaan per 1 januri 2015. Dit betekent dat onderdelen van de AWBZ en de Zvw verschuiven naar de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor deze wet. De gemeenten worden verantwoordelijk voor deze nieuwe Jeugdwet en betreft:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.

 

Jeugdzorg BiOns

Jeugdzorg BiOns

BiOns is gegund voor de Jeugdzorg en mag vanaf 2015 dit gaan invullen in alle gemeenten in Twente. BiOns vult de jeugdzorg op haar eigen wijze in en volgt niet de traditionele methodes. Wij werken vernieuwend en kijken vooral naar het kind. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de compenteties die aanwezig zijn of juist ontbreken, maar wel aanwezig moeten zijn. De begeleider moet een rolmodel zijn voor de jongeren, moet hen weten te bereiken en vast te houden. Deze benadering heeft effect. Onze begeleiders zijn als een broer of zus voor de jongeren en altijd bereikbaar. Het overstijgt haast het niveau van een beroep.
BiOns wil zich daadwerkelijk inzetten voor de jeugd. Het jongerenwerk is uitgegroeid tot een geheel van stichtingen en organisaties die op basis van cijfertjes, methodieken en subsidies jongeren willen bereiken, maar wat eigenlijk niet goed lukt.
Bel BiOns, dan bepalen we samen hoe we uw specifieke situatie kunnen invullen.