BiOns, onze visie

BiOns, onze visie

BiOns is een jonge thuiszorgorganisatie, die is opgericht door mensen met veel ervaring in de zorg. Onze visie is dat wij mensen willen ondersteunen om zolang mogelijk gezond en veilig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten blijven. We kijken daarbij samen naar uw wensen en onze mogelijkheden. Op de wijze zoals u dat wenst. Want bij ons (BiOns) moet voelen als bij u.

Op zorg moet je elke dag kunnen rekenen. Daarom vindt BiOns de continuïteit in de zorgverlening heel erg belangrijk. Indien mogelijk, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk verricht door dezelfde medewerkers. Bij BiOns werken mensen namelijk in teams. Samen zorgen zij ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. U kent de vaste vervangers in het team van uw thuishulp. Een vertrouwd gezicht is immers erg prettig. Bovendien proberen wij altijd medewerkers in te schakelen die afkomstig zijn uit uw omgeving.

Open en eerlijk zijn in wat je doet, daar staat BiOns voor. Alle met uw zorg verband houdende zaken worden bewaard in de Zorgmap bij u thuis, maar ook in het dossier op kantoor. Dit dossier is inzichtelijk voor u via internet, maar ook voor uw familie als u dat wenst.

Kortom: het bieden van steun en vertrouwen, dat is waar BiOns voor staat.

BiOns, onze unieke werkwijze

BiOns kijkt samen met u naar uw wensen en onze mogelijkheden. Wij zorgen dat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde thuisomgeving kunt blijven wonen. De werkzaamheden die uw thuishulp voor u verricht zijn voor iedereen verschillend. Dit komt enerzijds omdat ieder mens andere wensen heeft. Anderzijds bepaalt de gemeente welke en hoeveel ondersteuning u krijgt.
Als u ondersteuning nodig hebt, vraagt u dat aan bij uw gemeente. Uw gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning. Melt u zich bij het Wmo-loket of wijkteam van uw gemeente. U geeft aan dat u ondersteuning wenst van BiOns. De gemeente stelt vast of u in aanmerking komt voor een indicatie.

Als u een indicatie van de gemeente heeft ontvangen, wordt een medewerker geselecteerd die het best bij u past. Wij proberen altijd medewerkers in te schakelen die afkomstig zijn uit uw omgeving. Samen met de medewerker maakt u heldere werkafspraken. Die schrijven we op in de zorgmap die bij u achterblijft. Hierin kunt u of uw familie ook aantekeningen maken zodat de zorg goed wordt ingelicht en overgedragen. Ook wordt een zorgovereenkomst opgesteld, waarin afspraken over de invulling van de werkzaamheden, het aantal uren en bijvoorbeeld de werktijden, worden vastgelegd. Zo ontstaan er geen misverstanden achteraf. Uw dossier hebben we ook digitaal online voor u beschikbaar. Uw familie kan op afstand meekijken wat er gebeurd. BiOns is duidelijk en open in alles wat ze doet!

In sommige gemeenten is de huishoudelijke ondersteuning ondergebracht in een zogenaamde algemene voorziening. Hiervoor hoeft u dan niet naar de gemeente, maar kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons. Dit is op dit moment het geval in de gemeenten Barneveld, Hardenberg, Ommen en Veenendaal. Hier is sprake van een lichte toegangstoets die door BiOns kan worden afgenomen om te onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt.

BiOns in goede handen

De medewerker van BiOns, uw thuishulp, houdt een oogje in het zeil. Want mocht u een andere vorm van hulp nodig hebben, dan wordt dit besproken met u en uw familie en eventuele hulpverlener. Wij helpen u hierbij. Zo bent u BiOns in de juiste handen. En altijd dezelfde handen! Met een klein, vast en hecht team in uw buurt of wijk zorgen wij ervoor dat u zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde medewerker krijgt. En mocht uw vaste thuishulp verhinderd of ziek zijn, dan zorgen wij voor een andere medewerker die volledig bij u past. Altijd dezelfde vervanger.
Een vertrouwd gezicht is immers erg prettig! BiOns ontvangt u met open armen.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met de voor u geselecteerde thuishulp. Deze zal samen met u doornemen waar u behoefte aan heeft en formulieren met u invullen. Deze formulieren komen hieronder aan de orde, zodat u weet wat u kunt verwachten. In veel gevallen wordt er ook al direct gestart om de zorg te verlenen.

Intakeformulier en Registratieformulier Cliëntgegevens.
Uw behoefte aan zorg en de afspraken die hierover worden gemaakt worden ingevuld op het “Intakeformulier”. Uw persoonlijke gegevens zullen worden genoteerd in het “Registratieformulier Cliëntgegevens”. Deze formulieren gaan terug naar het kantoor van BiOns om ingevoerd te worden in ons digitale systeem. Een kopie daarvan komt naar u terug voor het in de Zorgmap. Bions draagt zorg voor een goede bescherming van uw gegevens. BiOns heeft hiervoor een privacyreglement.

Ondersteuningsplan
Ook wordt tijdens deze afspraak met u afgesproken wat er wanneer in uw huis zal worden uitgevoerd en wat er nodig is om dit uit te kunnen voeren. Eventueel aan de hand van de indicatie die u hebt ontvangen van de gemeente. Deze afspraken worden vastgelegd in het “Ondersteuningsplan”.

Arbochecklist
BiOns stelt conform de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) eisen aan de omstandigheden waaronder haar medewerkers werken. Deze betreffen veiligheid, lichamelijke belasting, eventueel werkmateriaal, temperatuur en milieuaspecten. Deze worden met u doorgenomen aan de hand van een “Arbochecklist“.

Algemene leveringsvoorwaarden
De medewerkster van BiOns neemt de algemene leveringsvoorwaarden van BiOns met u door. Hieraan gekoppeld zijn de verschillende informatiebrochures over de zorg die u gaat ontvangen: de klachtenregeling van BiOns, de wijze waarop u de zorg (tijdelijk) stop kan zetten en wat er gebeurt als de zorg niet uitgevoerd kan worden.

Zorgmap
Alle gegevens en veel van de hierboven genoemde formulieren en brochures worden bij u achtergelaten in uw Zorgmap. Hierin zit alle informatie voor u en BiOns om de zorg goed te kunnen uitvoeren.
In de Zorgmap zit ook een “Aantekeningenformulier”. Dit formulier wordt gebruikt om over en weer bijzondere omstandigheden, situatie en handelingen uit te wisselen met u, uw familie, mantelzorgers en overige hulpverleners. Een ieder is gerechtigd om hier aantekeningen op te maken.

Zorgovereenkomst
Alles wat met u wordt besproken wordt vastgelegd in de “Zorgovereenkomst” die u na dit gesprek van BiOns krijgt thuisgestuurd. Deze ontvangt u in tweevoud. Het is de bedoeling dat u beide formulieren ondertekent. Een formulier wordt opgeborgen in uw Zorgmap en een formulier wordt teruggestuurd naar BiOns voor in uw cliëntendossier in ons digitale systeem.

Evaluatie
Om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren voert BiOns jaarlijks een klantevaluatie uit. Hiervoor maken we gebruik van een “Evaluatieformulier”. Graag zouden we deze jaarlijks van u ontvangen. Uw medewerkster zal u hier om vragen. Het is niet de bedoeling dat u deze samen met uw medewerkster invult. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van dit formulier vragen wij u om dit samen met een familielid, vriend of kennis te doen.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via de medewerkster, de teamleidster of de manager op ons kantoor. De benodigde gegevens van hen staan vermeld in uw Zorgmap.